د خواړو قوي او خوندي زينه

څنګه ژر تر ژره د بولټیس ریک راټول کړئ؟